dnes je sobota 18.november |NoneVážení občania !Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Helena Krajčíková, bytom Lúka č. 100, PSČ 916 33, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 2 ks  smrek obyčajný Picea abies, na pozemku parc. č. 245, v k.ú. Lúka, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 25.09.2017.

Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

obecluka@stonline.sk

zverejnené dňa 21.8.2017

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Mgr. Helena Vöröšová, bytom Ipeľská 3, PSČ 821 07 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks  jaseň štíhly Fraxinus excelsior, na pozemku parc. č. 378/1, v k.ú. Lúka, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 16.08.2017.Oznámenie zvýšené riziko požiarovOznamy


Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

obecluka@stonline.sk


zverejnené dňa 21.8.2017


Oznámenie verejnou vyhláškou výrub a orez stromov 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok