dnes je pondelok 25.marec |Vážení občania,
vitajte na našej web stránke obce Lúka

Obecný úrad Lúka oznamuje zmenu úradných hodín:Pondelok:  7:30-12:00 a 13:00 - 15:30

Utorok: 7:30-12:00 a 13:00 - 15:30

Streda: 7:30-12:00 a 13:00 - 16:00

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7:30-12:00


-----------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčania,
Dňa 11.04.2019 sa uskutoční 25. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov v Trenčíne, ktorej organizátorom je EXPO CENTER, a.s. Trenčín.
Iniciatíva záhradkárov v obci v spolupráci s Obecným úradom Lúka Vás srdečne pozýva na tento veľtrh. Doprava je zabezpečená  autobusom dňa 11.04.2019, odchod o 8.00 hod. z námestia obce.
Treba svoj záujem o účasť nahlásiť na podateľni Obecného úradu Lúka v termíne do 01.04.2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí spoluobčania ,

Dňa 16.03.2019 sa mnohí z Vás zúčastnili volieb prezidenta SR v 1. kole. Dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledku hlasovania v našej obci.
Zapísaných voličov v zozname bolo 570. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bolo 332 a počet platných odovzdaných hlasov pre všetkých kandidátov bolo 331.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný : 

Zuzana Čaputová, Mgr.                   118 hlasov
Martin Daňo                                         2 hlasy
Štefan Harabin, JUDr.                       56 hlasov
Eduard Chmelár, doc., Mgr, PhD.      15 hlasov
Marian Kotleba, Ing., Mgr.                50 hlasov
Milan Krajniak, Bc.                            10 hlasov
František Mikloško, RNDr.                18 hlasov
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.             60 hlasov
Róbert Švec, Mgr.                               2 hlasy
 Stretneme sa dňa 30.03.2019 znova na voľbách prezidenta SR v 2. kole.

Členovia okrskovej volebnej komisie                                                    Ing. Marian Haluza
                                                                                                                starosta obce

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O Z N A M

Vážení občania, v prípade vyskytnutej havarijnej situácie súvisiacej s dodávkou vody Obecnou vodohospodárskou spoločnosťou Šáchor, spol. s.r.o. Lúka,
volajte č. t. 0904 978 860.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE Č.132 LÚKA

 

O b e c   L ú k a

  

V zmysle uznesenia OZ č. 38/2019 zo dňa 14.02.2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove č.132 na miestnom futbalovom štadióne za nasledovných  podmienok: 

 

1. výberového konania sa môžu zúčastniť fyzické alebo právnické osoby. 

 

2. predmetom prenájmu sú nebytové  priestory predurčené na pohostinské služby, bez vybavenia a interiérového zariadenia v jestvujúcej sociálno-prevádzkovej budove súp. č. 132.

P
riestory prenájmu:

- spoločenská miestnosť -    4,7 x 9,0  =   42,30 m2

- sklad -                                4,3 x 2,8  =  12,00  m2  

- kuchyňa -                            2,9 x 2,9  =   8,40  m2 

- chodba -                              3,0 x 1,9  =   5,70 m2 

- wc -                                      2,9 x 2,6  =  7,50  m2 

- vonkajšia terasa -              12,0 x 4,0 =    48,00 m2

  

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v platnom znení,  alebo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ukončiť súťaž ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.  V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže, alebo ju zruší, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom písomnou formou. 

 

 4. Vyhlasovateľ oznamuje, že podmienky nájomnej zmluvy budú nasledovné:  
a.) Budúci nájomca sa zaväzuje platiť ponúknutú cenu prenájmu bez možnosti jej zníženia po dobu piatich rokov a bez možnosti kompenzácie prostriedkov vložených do revitalizácie prenajatých priestorov
b.) Budúci nájomca sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku tak, aby v čase konania športových zápasov a  iných akcií  bola prevádzka  pre verejnosť otvorená.
c.
) Budúci nájomca sa zaväzuje platiť náklady za spotrebovanú energiu /voda, plyn, el.energia/, vývoz fekálií a komunálneho odpadu.
d
.) Úspešný uchádzač podpíše do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku výberového konania nájomnú zmluvu

 

5. Uzávierka prihlášok  (predloženie ponúk)  do obchodnej verejnej súťaže bude dňa 27.03.2019  o  13.00  hod.                                                     

 

 Komisionálne otváranie obálok bude dňa  28.03.2019 o 17.00 hod na plánovanom  zasadnutí OZ v programe zasadnutia v bode 2.

 

6.Prihlášky (ponuky) budú zasielané poštou, alebo osobne doručené do podateľne Obecného úradu v Lúke č. 205  v zalepených obálkach s označením :

 

„ neotvárať ovs na prenájom“

 

 Obecný úrad Lúka    
 
Lúka č. 205,
 
916 33 Lúka

 

7. V obálke účastník predloží: 
a.) cenovú ponuku
b.) krátky podnikateľský zámer

c.) písomný záväzok uchádzača, že splní podmienky nájomnej zmluvy tak, ako sú  uvedené vo vyhlásení tejto súťaže

 d.) doklad preukazujúci oprávnenosť vykonávať činnosti  (živnostenský list, výpis z obchodného registra SR), nie starší ako 3 mesiace.

8. Prihlášky (ponuky) doručené po termíne budú neotvorené uložené ako príloha dokumentácie k predmetnému konaniu s označením  „doručené po uzávierke“. 
9. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude písomne informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do  7 dní od vyhodnotenia súťaže. 

 

      a) V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u Ing. Mariana Haluzu, starostu obce, tel.č. 0903 169 385.

     
b) Vybraný návrh súťaže vyhlasovateľ oznámi účastníkovi v lehote do 5 dní od vyhodnotenia súťaže.       

 

Ing. Marian Haluza, starosta obce, v.r.

 

 

-----------------------------------------------------------


 


Pripomienky, návrhy a požiadavky !

Vážení občania, tu nájdete tlačivo na prípadné návrhy, pripomienky a požiadavky pre Radu obce a Obecné zastupiteľstvo.
Môžete ich doručiť osobne na OcÚ Lúka alebo zaslať na e-mailovú adresu starosta@obecluka.sk
Tlačivo nájdete tu.


 

_________________________________________________________________________

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok