Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Postup pri vybavovaní žiadosti o informáciu v obci Lúka
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Miesto a spôsob získavania informácií

Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obec Lúka, Obecný úrad Lúka, 916 33 Lúka č. 205
Žiadosti zo strany obce vybavuje podľa interného poverenia zamestnankyňa obce pani JUDr. Stanislava Zervanová.

 

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácie:

1. písomne - prostredníctvom pošty na adresu:

Obec Lúka

916 33 Lúka č.205

2. osobným podaním - písomne v podateľni Obecného úradu Lúka v úradných hodinách

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok:     7:30 - 12:00
Streda:     7:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok:     7:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka : 12:00 - 12:30

3. ústne - osobne v úradných hodinách v podateľni obecného úradu

4. telefonicky v úradných hodinách na čísle 033/773 05 66

5. elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

- že je určená Obci Lúka, Obecnému úradu, 916 33 Lúka č. 205
- musí obsahovať meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa trvalého pobytu alebo sídlo
- ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií)
- aký spôsob doručenia informácií žiadateľ navrhuje: ústne, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou, osobným prevzatím
- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis
- ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne úrad so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie
- ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.


Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

- informácie o zriadení povinnej osoby, vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry
- informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti
- informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
- sadzobník správnych poplatkov za vykonané správne úkony
- sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

 

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.

 

Rozhodnutia

Ak úrad poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.

Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

 

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

O odvolaní proti rozhodnutiu úradu rozhoduje starosta. Starosta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Z odvolania musí byť jasné:

kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
čo navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaním rozhodnutím a že sa domáha nápravy), podpis žiadateľa

Obmedzenie prístupu k informáciám

Obec Lúka nesprístupňuje informácie, ktoré sa týkajú:

- Dokumentácia týkajúca sa Plánu krízového riadenia
-  Rozpracovanie hlavných úloh na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany
- Dokumentácia ochrany svedka
- Korešpondencia a dokumentácia súvisiaca s plnením úloh obrany, bezpečnosti a ochrany
ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr