Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

logo 51439072

Obec Lúka, 916 33 Lúka 205 – Obecný úrad

Číslo:OcÚL/194/2020V Lúke, dňa 09.10. 2020

Poslancom OZ

P O Z V Á N K A

Podľa §13 ods.4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v z.n. p.,

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúke, a to na základe

  • 12 ods.1 menovaného zákona, ktoré sa uskutoční

dňa 15.10. 2020 / vo štvrtok/ o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu v Lúke s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu,

3.Schválenie programu

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Voľba hlavného kontrolóra obce

6. Schválenie VZN č. 3/2020

7.Schválenie Dodatku č. 1/2020  VZN č.1/2019 o určení výšky o určení výšky dotácie na 

      prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka

8.Schválenie Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských 

zariadeniach a o mieste a čase zápisu dieťaťa do základnej školy s materskou školou

9. Schválenie VZN č. 4/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lúka

10. Správa o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2020

11. Schválenie investície na opravu havarijného stavu strechy na budove č. 132 – šatne TJ

12. Schválenie predaja pozemku pre PhDr.Petra Urbana, Horná Streda    

13. Zriadenie inventarizačnej komisie

14. Informácia o Šáchor s. r. o.

15. Rôzne

16. Interpelácie poslancov

17. Diskusia

18.Záver

Ing. Marian Haluza v.r.

starosta obce Lúka

Prosíme poslancov aj verejnosť, aby mali ochranné rúška.

Vstupom do priestoru zasadania obecného zastupiteľstva dávate súhlas so zaznamenávaním vašich prejavov na zvukové zariadenie.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (POZVÁNKA OZ_15_10_2020.pdf)POZVÁNKA OZ_15_10_2020.pdf137 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr