Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka, v zastúpení starostom obce Ing. Mariánom Ha lu z o m, 916 33 Obecný úrad Lúka č. 205

V Lúke dňa 26. 10. 2020

Oznam pre verejnosť

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 5  Územného plánu obce  Lúka  v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov

 

Obec Lúka  ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácieoznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Lúka podľa § 22 stavebného zákona

Rozvoj obce sa doteraz riadil územnoplánovacou dokumentáciou, vypracovanou v roku  1996, s ostatnou aktualizáciou , t.j. Zmenami a doplnkami č. 4  schválenými  uznesením OcZ obce Lúka pod  č. 15/2016 zo dňa 7. 6. 2016.

K aktualizácii, t.j. Zmenám a doplnkom č. 5, pristúpila obec Lúka z dôvodu konkrétneho rozvojového záujmu vlastníka  (Priemyselný areál  Lúka, s.r.o), pričom obec ako orgán územného plánovania uplatňuje v procese aktualizácie ÚPN ustanovenia § 19 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.  Predmetná plocha je v platnom ÚPN obce špecifikovaná ako výhľadová, t.j. smerná, a týmto procesom sa mení na návrhovú plochu, za účelom rozšírenia a realizácie výrobno – obslužných funkcií.

Prerokovaniu Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN obce Lúka predchádzalo Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s vydaním rozhodnutia Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, č. OU-NM-OSZP-2020/011252-18, ktorým sa predmetné  Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN obce Lúka, nebudú posudzovať.

                Obec Lúka  tak týmto žiada  všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť,  ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby  v zmysle § 22  zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 5ÚPN obce v lehote do 30 dní odo dňa,keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh  Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN obce Lúka  je  k nahliadnutiu na webovej stránke obcehttps://www.obecluka.sk/,fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN k nahliadnutiu na Obecnom úrade  a na úradnej tabuli obce

 

S pozdravom

Ing. Marian  H a l u z a, v.r.

  Starosta obce Lúka

Ing. Arch. Adriana M l y n č e k o v á, PhD., v.r.

 Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Podľa § 2a zákona

Vyvesené dňa: 26.10.2020

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr