Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

K DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ  PRE  ROK  2022 

 

      Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roka 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, alebo u neho nastali zmeny (čiastkové daňové priznanie) napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, búracie povolenie, ukončenie stavby (nadstavby) kolaudačným rozhodnutím, alebo nastala zmena účelu užívania stavby. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

      Obec Lúka je príslušným správcom dane nehnuteľností pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Lúka.

      Priznanie k dani z nehnuteľností možno podať na Obecnom úrade v Lúke počas úradných hodín najneskôr do 31.januára 2022. Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania.

Tlačivá „Priznanie k dani z nehnuteľností“ na vznik aj zánik daňovej povinnosti sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo sú tiež zverejnené na stránke Ministerstva financií SR.

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností:

 -  vyplnené tlačivá daňového priznania

 -  doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku, stavby, bytu

    (rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kúpno-predajná zmluva, osvedčenie o dedičstve)

 -  doklady preukazujúce zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane

    (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, doklad o zmene druhu pozemku, 

    rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby)

 -  občiansky preukaz                                                                                               

 

DAŇ  ZA  PSA 

 

      Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

      Daňové priznanie k dani za psa je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov. Priznanie je potrebné podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto skutočnosti na Obecnom úrade v Lúke. Obec vyrubí daň rozhodnutím.   

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!