Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

OcÚ L 2023/82                                                                                              Lúka, 26.6.2023

Obecné zastupiteľstvo v Lúke vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lúka s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 10 % a nástupom do práce od 01.09.2023, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka dňa 23.08.2023.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lúka musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do volieb na Obecný úrad v Lúke do 14.08.2023 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľby hlavného kontrolóra Obce Lúka“.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lúka musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie;

- bezúhonnosť;

- prax v odbore vítaná;

- znalosť právnych a ekonomických predpisov;

- užívateľské ovládanie počítača.

Obecné zastupiteľstvo v Lúke určuje tieto náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra Obce Lúka:

Prihláška do volieb hlavného kontrolóra Obce Lúka sa podáva na Obecný úrad Lúka, adresa: Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33 Lúka spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej názvom: „prihláška do volieb hlavného kontrolóra Obce Lúka“. Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej náležitosti a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, na ktorom sa volí hlavný kontrolór.

Pre prijatie prihlášky do hlasovania musí včas podaná prihláška obsahovať minimálne:

 • Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lúka“;
 • Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra Obce Lúka;
 • Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul;
 • Dátum narodenia;
 • Trvalý pobyt;
 • Doručovacia adresa;
 • Profesijný životopis;
 • Dátum a podpis kandidáta;
 • Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní;
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
 • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom zastupiteľstve v Lúke.
Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (2 - oznam - voľba HK.pdf)oznam - voľba HK76 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr