Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-012                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Lúka

           Obec Lúka, zastúpená Starostom Obce Lúka Vladimírom Vöröšom, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka, IČO: 00311758 touto cestou

zverejňuje

podľa § 6 ods. 5 v spojení s § 65g zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Lúka.

Oznámenie o strategickom dokumente s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Písomné stanoviská prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom, spis. zn.: OU-NM-OSZP-2023/010373, v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia t.j. do 11.7.2023.

Miesto a čas konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom, po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Máriou Kadlecovou na tel. č.: +421 961 245968, +421 961 245806.

vyvesené: 26.6.2023

zvesené:

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (1 - SEA.pdf)oznámenie o strategickom dokumente - SEA105 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr