Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Hlasovací preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.2.2024 Rozhodnutím č. 12/2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb t.j. 24. apríla 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov. Volič môže požiadať Obec Lúka o vydanie hlasovacieho preukazu a to:

 • osobne

najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 7. júna 2024 v úradných hodinách Obecného úradu Obce Lúka; Obec Lúka vydá hlasovací preukaz bezodkladne;

 • v listinnej forme na adresu:

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená do podateľne Obecného úradu Obce Lúka najneskôr 20. mája 2024;

 • v elektronickej forme na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená do podateľne Obecného úradu Obce Lúka najneskôr 20. mája 2024;

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko;
 • rodné číslo;
 • štátnu príslušnosť;
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu);
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec Lúka zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.

 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom:

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 7. júna 2024

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko;
 • rodné číslo;
 • štátnu príslušnosť;
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu);
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec Lúka zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojim podpisom.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr