Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

OZNÁMENIE

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.1.2024 Rozhodnutím vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín druhého kola na sobotu 6. apríla 2024.

Volič s trvalým pobytom v Obci Lúka môže požiadať Obec Lúka o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé kolo aj druhé kolo volieb prezidenta SR a to:

 • osobne

najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 22.3.2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5.4.20214, počas úradných hodín Obce Lúka;

 • v listinnej forme na...

Viac...

OZNÁMENIE

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Delegovanie do okrskovej komisie

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.1.2024 Rozhodnutím vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín druhého kola na sobotu 6. apríla 2024.

Politická strana, politické hnutie, koalícia, ktorá je zastúpená v NR SR a petičný výbor doručí Starostovi Obce Lúka do 19. februára 2024 Oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to:

 • v listinnej forme na adresu:

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka;

alebo

 • v elektronickej forme na...

Viac...

Vladimír Vöröš, starosta Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

 

Utvorenie volebného okrsku

Určenie volebnej miestnosti

         Vladimír Vöröš, Starosta Obce Lúka Obec Lúka, Obecný úrad č. 205,         916 33  Lúka, v zmysle § 8 ods. 1, 2, 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

v y t v á r a

v obci Lúka pre odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov

jeden volebný okrsok

označený ako „Okrsok č. 1“.

 

Volebnou miestnosťou pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

u r č u j e...

Viac...

Označenie dražobníka: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislava, IČO: 46 141 341

 

Označenie navrhovateľa dražby: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11  Žilina, IČO: 31 757 951

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

miesto dražby: veľká zasadačka na 1. NP, č. 207 spol. JUMA Trenčíne, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne

dátum dražby: 6.2.2024

čas otvorenia dražby: 10:30 hod.

čas otvorenia pre účastníkov: 10:00 hod.

čas otvorenia dražby pre verejnosť: 10:20 hod.

podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,30 EUR / 1 osoba

 

Označenie dražby: prvá dražba

 

Predmet dražby: nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obec Lúka...

Viac...

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2023 t. j. v stredu o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 • Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Plnenie uznesení
 • Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2023
 • Zvýšenie príspevku Obce Lúka na originálne kompetencie – financovanie MŠ a ŠJ
 • Info ohľadne odstránenia výhrad uvedených v Záverečnom účte Obce Lúka za...

Viac...

Obec Lúka

 OZNAMUJE ZÁMER

že sa budú vykonávať stavebné práce – výmena okien, vonkajších parapetov a vchodových dverí na budove šatne MŠK Lúka, s. č. 132 v k. ú Lúka, vo výlučnom vlastníctve Obce Lúka.

 

Rozsah stavebných prác:

 • demontáž pôvodných drevených okien a vonkajších parapetov v počte 12 ks;
 • demontáž pôvodných drevených vchodových dverí v počte 2 ks;
 • demontáž pôvodných plastových vchodových dverí v počte 1 ks;
 • výroba a montáž nových plastových okien bielej farby v kombinácii s čírim sklom - trojsklo a vonkajších parapetov plechových bielej farby – šírka 35 cm v počte 12 ks;
 • výroba a montáž nových plastových vchodových dverí bielej farby v kombinácii s matným mliečnym sklom - trojsklo v počte 3...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

                                                                                                                            Lúka, 11.10.2023

Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Lúka 135

            Obec Lúka, zastúpená Starostom obce Vladimírom Vöröšom, ako zriaďovateľ Základnej školy s...

Viac...

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2023 t. j. v piatok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Zrušenie uznesenia č. U/24/2023
 5. Záverečný účet Obce Lúka za rok 2022 – oprava a schválenie 
 6. Interpelácie poslancov
 7. Diskusia 
 8. Záver

Žiadam poslancov...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-013                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznam pre verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 o územnom...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-012                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce...

Viac...

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr